Polityka prywatności - Bellecoupe - Fryzjer Warszawa


Udzielenie infomacji

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pani Mariola Borkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BELLE COUPE Mariola Borkowska NIP 8241527500, REGON 142250050, tel.: 536 145 145, adres e-mail: pracownia@bellecoupe.pl, zwana dalej „Administratorem”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych jest następujący: podejmujemy działania na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, czyli ustalamy termin Twojej wizyty w naszym salonie oraz wykonujemy umowę, która zostanie z Tobą zawarta. Tym samym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo.
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, usługi informatyczne, usługi techniczne.
  4. Okres przez który Twoje dane będą przechowywane nie jest możliwy do precyzyjnego ustalenia, ale możemy wskazać, że okres ten jest zależny od terminu  przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
  5. Masz prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest wymogiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązany do podania Twoich danych osobowych ale bez ich podania nie będziemy mogli wykonać zawartej z Tobą umowy czy odpowiedzieć na Twoje pytania.
  8. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.